platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
​Ratanové vonné tyčinky - Santal dřevo

​Ratanové vonné tyčinky - Santal dřevo

Vůně do interiéru uklidňuje mysl a navozuje pocit duševního bezpečí

Výrobce:GREEN IDEA
Balení:100 ml
Typ:dárkové předměty
Záruka:30 měsíců
Kód:60973
EAN:8595643609731
Dostupnost:   skladem

ks
498,00 Kč
cena je s 21% DPH

Popis

SANTAL DŘEVO
Ratanové vonné tyčinky

vůně do interiéru

Zahalte váš domov do hřejivé vůně santalového dřeva s difuzérem Green Idea. Bohaté aroma s dřevitými akordy evokuje indické chrámy zahalené do dýmu z tohoto exotického stromu. Jeho konejšivé tóny vybízejí k zastavení a hluboké relaxaci. Lehce nasládlá balzámová vůně uklidňuje mysl a navozuje pocit duševního bezpečí. Typicky pánskou vůni ocení muži i ženy hledající vnitřní klid a životní harmonii.

Naše ratanové vonné tyčinky jsou jedinečné dobou, po kterou stále krásně voní. Vydrží velmi dlouho, čímž jsou ekonomicky i ekologicky výhodné. Délku i intenzitu vůně si každý volí sám tak, aby vůně byla příjemná v závislosti na velikosti prostoru, ve kterém vůni používáte. Intenzitu vůně regulujeme pomocí počtu vonných tyčinek. Doporučujeme začít s jednou tyčinkou a dle požadovaného efektu postupně tyčinky přidávat tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku.

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/ obal podle národních předpisů.

Nebezpečné látky:
1-Methoxy-2-Propanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE, Citronellol, Oxacyclohexadecan-2-one, Coumarin, 2,2,6-TRIMETHYL-A-PROPYLCYCLOHEXANEPROPANOL, Damascone Alpha, Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, Linalool, d-Limonene

UFI kód: WY8J-S9V8-5009-TJF3

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Popis

SANTALOVÉ DREVO
Ratanové vonné tyčinky

vôňa do interiéru​

Zahaľte váš domov do hrejivej vôňe santalového dreva s difuzérom Green Idea. Bohatá aróma s drevitými akordmi evokuje indické chrámy zahalené do dymu z tohto exotického stromu. Jeho upokojujúce tóny nabádajú k zastaveniu sa a hlbokej relaxácii. Ľahko sladkastá balzamová vôňa upokojuje myseľ a navodzuje pocit duševného bezpečia. Typicky pánsku vôňu ocenia muži i ženy hľadajúci vnútorný pokoj a životnú harmóniu.

Naše ratanové vonné tyčinky sú jedinečné dobou, počas ktorej stále krásne voňajú. Vydržia veľmi dlho, čím sú ekonomicky aj ekologicky výhodné. Dĺžku a intenzitu vône si každý volí sám, tak, aby vôňa bola príjemná v závislosti na veľkosti priestoru, v ktorom vôňu používate. Intenzitu vône regulujeme pomocou počtu vonných tyčiniek. Odporúčame začať s jednou tyčinkou a podľa požadovaného efektu postupne pridávať tak, aby sme dosiahli požadovaný výsledok.

Varovanie:
Horľavá kvapalina a pary. Dráždi pokožku. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Odstráňte obsah/ obal podľa národných predpisov.

Nebezpečné látky:
1-Methoxy-2-Propanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE, Citronellol, Oxacyclohexadecan-2-one, Coumarin, 2,2,6-TRIMETHYL-A-PROPYLCYCLOHEXANEPROPANOL, Damascone Alpha, Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, Linalool, d-Limonene

UFI kód: WY8J-S9V8-5009-TJF3

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Description

SANTAL WOOD
Reed diffuser

home fragrance

Let the warm scent of sandalwood fill your home with the Green Idea diffuser. A rich aroma with woody accords evokes Indian temples shrouded in smoke from this exotic tree. Its soothing tones invite you to pause and deeply relax. The slightly sweetened balsamic scent calms the mind and brings you a feeling of mental security. Typically men's fragrances will be enjoyed by men and women looking for inner peace and harmony in life.

Our reed diffuser keeps smelling beautifully for a very long time, which makes it unique and at the same time it is economically and environmentally beneficial. You choose the length and intensity of the scent individually, depending on the size of the space in which you use itso the scent is always pleasant. The intensity of the scent can be regulated by the number of sticks used. We recommend start with one stick and then adding sticks according to the desired effect.

Warning:
Flammable liquid and vapors. It irritates the skin. It may cause an allergic skin reaction. It causes serious eye irritation. It may cause drowsiness or dizziness. It is toxic to aquatic organisms, with long-term effects.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapour/ aerosols. Avoid release to the environment. Use protective gloves. IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing. In case of skin irritation or rash: Seek medical attention/ treatment. If eye irritation persists: Seek medical attention/ treatment. Dispose of contents/ packaging according to national regulations.

Hazardous substances:
1-Methoxy-2-Propanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE, Citronellol, Oxacyclohexadecan-2-one, Coumarin, 2,2,6-TRIMETHYL-A-PROPYLCYCLOHEXANEPROPANOL, Damascone Alpha, Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, Linalool, d-Limonene

UFI kód: WY8J-S9V8-5009-TJF3

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Související produkty:

​Ratanové vonné tyčinky - Černá orchidej

​Ratanové vonné tyčinky - Černá orchidej

Vůně do interiéru s opojným aroma černé orchideje
Balení: 100 ml
Skladem:
498,00 Kč
ks
​Ratanové vonné tyčinky - Lotos květ

​Ratanové vonné tyčinky - Lotos květ

Vůně do interiéru navodí atmosféru exotických dálek
Balení: 100 ml
Skladem:
498,00 Kč
ks
​Ratanové vonné tyčinky - Zelený čaj s opuncií

​Ratanové vonné tyčinky - Zelený čaj s opuncií

Vůně do interiéru pozvedne náladu povzbuzujícím a harmonickým aroma
Balení: 100 ml
Skladem:
498,00 Kč
ks